REGULAMIN KLUBU

 

REGULAMIN KLUBU CHATKOWEGO „ADAMY"


Uchwalony dn. 25 lutego 2014 r.


Art. 1
Klub Chatkowy „Adamy" zwany dalej Klubem został powołany jako klub PTTK w ramach Oddziału Uczelnianego PTTK w Gliwicach (OU PTTK), w celu rzetelnego i kompetentnego prowadzenia Studenckiego Schronu Turystycznego „Pod Solniskiem" w Lachowicach-Adamach (zwanego dalej Chatką), użytkowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy OU PTTK i Politechniką Śląską jako właścicielem Chatki, a zarządzanego przez Radę Chatki, powoływaną przez Zarząd OU PTTK.


Art. 2
1. Członkiem Klubu może być każdy członek PTTK dobrowolnie udzielający się w pracach na rzecz Chatki, przestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Przyjęcie do Klubu następuje w drodze uchwały Zarządu Klubu, po odbyciu przez kandydata odpowiedniego stażu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez osobę lub osoby prowadzące staż.


Art. 3
1 Członek Klubu ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu i Chatki,
c. brać udział w imprezach chatkowych na zasadach pierwszeństwa,
d. nosić koszulkę klubową i inne znaki klubowe,
e. korzystać z bezpłatnych noclegów w Chatce w zamian za pracę na rzecz Chatki,
f. korzystać z ulgowych noclegów w Chatce przysługujących członkom Klubu Chatkowego,
g. korzystać z innych nagród i wyróżnień.


2. Możliwość korzystania z praw wymienionych w Art. 3. pkt 1.a, 1.c, 1.f uzależniona jest od spełnienia wymagań Art. 4, pkt 6, 7 niniejszego Regulaminu.


Art. 4
Członek Klubu jest obowiązany:
1. przestrzegać postanowień Regulaminu i uchwał władz Klubu,
2. uczestniczyć w bieżących szkoleniach dotyczących prowadzenia Chatki,
3. co najmniej jeden raz w roku brać udział w obsługach weekendowych lub wakacyjnych Chatki,
4. w miarę możności uczestniczyć w innych pracach na rzecz Chatki i Klubu, takich, jak organizowanie imprez kulturalnych, roboty remontowe itp.,
5. dbać o bezpieczeństwo, majątek i dobre imię Chatki,
6. regularnie opłacać klubową składkę członkowską,
7. regularnie i terminowo opłacać składkę członkowską PTTK.


Art. 5
Utrata członkostwa Klubu następuje w przypadku:
1. wystąpienia z Klubu,
2. skreślenia uchwałą Zarządu Klubu, na skutek zalegania w opłacaniu klubowej składki członkowskiej lub składki członkowskiej PTTK za okres dłuższy niż rok,
3. skreślenia uchwałą Zarządu Klubu, na skutek niewywiązywania się z obowiązków wyszczególnionych w Regulaminie Klubu przez okres dłuższy niż rok.


Art. 6
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie.
2. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubem kieruje Zarząd Klubu,
3. Kadencja Zarządu Klubu trwa 2 lata.
4. Wybory do Zarządu Klubu odbywają się w sposób tajny, chyba, że wszyscy obecni przegłosują jawny tryb wyboru.
5. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa członków Klubu uprawnionych do głosowania.
6. Zarząd Klubu ma prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy składu pochodzącego z wyboru.
7. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.


Art. 7
1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. ustalanie głównych kierunków działania w okresie kadencji,
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania Zarządu Klubu,
c. określanie zasad wyboru członków Zarządu Klubu oraz ich liczby,
d. wybór członków Zarządu Klubu,
e. udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Klubu,
f. rozpatrywanie wniosków dotyczących Chatki, zgłoszonych na Walnym Zebraniu,
g. ustalanie wysokości składki członkowskiej dla członków Klubu,
h. wnioskowanie o nadanie przywileju stałych bezpłatnych noclegów w Chatce,
i. uchwalanie Regulaminu Klubu i jego zmian,
j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
k. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania.


Art. 8
1. Prawo udziału w Walnym Zebraniu mają członkowie Klubu z aktualnie opłaconymi składkami klubowymi i składkami członkowskimi PTTK.
2. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok.
3. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na dwa lata.
4. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Zarząd Klubu zawiadamia członków Klubu co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. Za skuteczne uznaje się powiadomienie drogą telefoniczną bądź pocztą elektroniczną.
5. Walne Zebranie obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Klubu.


Art. 9
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Klubu lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków Klubu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


Art. 10
1. Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem i Zarządem OU PTTK.

2. Do wyłącznych kompetencji Zarządu Klubu należy:
a. zwoływanie Walnego Zebrania i uchwalanie projektu regulaminu obrad,
b. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności,
c. przyznawanie nagród i wyróżnień,
d. współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.


Art. 11
W skład Zarządu Klubu wchodzi od 3 do 5 członków. Zarząd Klubu wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.


Art. 12
Zarząd Klubu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej OU PTTK i przedstawia coroczne sprawozdania Zarządowi OU PTTK.


Art. 13
Działalność Klubu finansowana jest z członkowskich składek klubowych. Zarząd Klubu może występować o wsparcie do Rady Chatki i Zarządu OU PTTK.


Art. 14
Wszelkie wątpliwości wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Walne Zebranie, a w trakcie kadencji – Zarząd Klubu.


Art. 15
Rozwiązanie Klubu może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 

free joomla templatesjoomla templates
2020  Klub Chatkowy "Adamy"   globbers joomla template